Samarbeid - Conmotoh
15580
single,single-post,postid-15580,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive

Samarbeid

29 Jun Samarbeid

Dr. Meredith Belbin, som er kjent for sin forskning på teamroller og samarbeid, har kommet fram til at mennesker som lykkes har en egenskap til felles, og det er samarbeidsevne.

Samarbeidsevne er å utvikle relasjoner, lytte til andre, være aksepterende i forhold til andre menneskers holdninger og atferd, samtidig som man tar vare på sin egen vilje og myndighet. Gode samarbeidsrelasjoner er basert på likeverd.

De som mestrer dette, har alltid et støttende nettverk rundt seg i arbeidshverdagen.

Hva består så evnen til å samarbeide av?

Fokus
For å kunne samarbeide effektivt med andre mennesker, må man ha fokus på

  • seg selv
  • situasjonen her og nå
  • dem man samarbeider med
  • målet
  • helheten

Dersom fokuset på et av disse områdene ikke er tilstede, vil noe mangle i samarbeidet.

Dersom man ikke har fokus på seg selv, vil man etter en stund føle at noe mangler, og dermed bli irritert eller umotivert. Dersom fokuset på her-og-nå-situasjonen mangler, fanger man ikke opp viktige ting som oppstår mens man arbeider, som feks spontane, intuitive og kreative innspill. Dersom fokuset på dem man arbeider sammen med mangler, vil de snart føle seg oversett. Dersom fokuset på målet mangler, vil man bli ineffektive, og dersom fokuset på helheten mangler, mister man perspektivet på det man holder på med.

Mykhet
Et siv som vaier i vinden knekker ikke. Sivet er et bilde på et menneske som samarbeider med andre. Mykheten gjør at man kan tilpasse seg andre mennesker uten å knekke og uten å måtte forsvare seg. Det er helt greit å stå der og svaie i vinden. Både selvbildet og myndigheten er likevel i behold.

Hvis man derimot er stiv, vil man enten knekke eller kjempe når andre kommer med sine behov og meninger. Man blir kantete, og samarbeidet går tungt.

Hvis alle i en organisasjon har sivets mykhet, går samarbeidet lett. Man lytter til andre, uten å føle seg truet av at de kanskje mener noe annet enn en selv, og man bidrar når det er naturlig.

Mykheten hjelper organisasjonen til å komme inn i en naturlig rytme – en balanse mellom å gi og å ta imot.

Rytme
Å skrive er å få setningene til å flyte som rytmen i bølgene på havet, for på denne måten å bringe øyeblikket frem.

Virginia Woolf om sitt arbeid med The Waves

Innenfor de fleste arbeidsområder er rytmen en successfaktor, og mangel på rytme det som gjør at ting er livløse og går tregt.

I en organisasjon som har en god rytme, sklir tingene lett. Man er ikke i forsvarsposisjon, og dermed er det ikke behov for å diskutere hver minste detalj.

En utenforstående kan merke rytmen i en organisasjon i det øyeblikk man kommer innenfor døren. Noen steder føles det tungt å komme inn. Andre steder er det lett og energifylt. Når rytmen er god og naturlig, er samarbeidet på topp, og organisasjonen arbeider effektivt.

Balanse
Bert Hellinger skriver i sin bok Love’s Hidden Symmetry at en ubalanse mellom å gi og å ta imot i relasjoner, fører til ubehag og konflikter. Her brytes den gode samarbeidsrelasjonen.

I alle sunne samarbeidsrelasjoner er det en god balanse mellom å gi og å ta imot. Mennesker som bare tar, og ikke bidrar med med noe, vil andre trekke seg bort fra. Det samme gjelder mennesker som ikke kan ta imot, men bare gir, eller bare skal ha ting på sin måte, gjennom å styre andre.

Det må også være balanse mellom ulike mennesketyper – de som stadig kaster frem nye idéer og starter opp nye prosjekter, ‘kasterne’ og de som plukker idéene og prosjektene opp for å gjennomføre dem, ‘mottakerne’.

Er det for mange ‘kastere’, blir det for mange baller i luften, og etter hvert kaos. Er det for mange ‘mottakere’, blir organisasjonen preget av perfeksjonisme, men det skjer lite fornyelse.

Forskjellighet
Heterogenitet er sunnere i en organisasjon enn homogenitet – på sikt. Ved oppstart av et samarbeid kan like mennesker arbeide sammen på en god måte. De ser ting likt, og de opplever ting likt. Dette oppleves godt, fordi man føler seg forstått.

Over tid vil imidlertid likheten bli en svøpe, fordi det ikke ligger utvikling i den. Den mangler utfordringer, og den mangler det kreative mangfold. En slik likhetsorganisasjon vil dø raskt dersom den er en privat bedrift, eller stivne hvis den er en del av byråkratiet.

Raushet
Rausheten er smøringen som får forskjelligheten til å bli en styrke. Forskjellighet er en utfordring, som man må være raus og tolerant for virkelig å kunne dra nytte av .

Samarbeid og konflikt
Konflikter som blir løst, skaper vekst og læring i organisasjoner. Uløste konflikter drenerer organisasjonen for verdier.

Der samarbeidet ikke fungerer, ser vi ofte uløste konflikter. Der ser vi stivhet, mangel på rytme, ubalanse i relasjonene og mangel på raushet og toleranse og ineffektivitet.

Medarbeiderskap og ansvar
Uten sin hær var Napoleon bare en mann med storslåtte ambisjoner.

Robert Kelly: Samarbeidets styrke

De aller fleste mennesker er medarbeidere. Selv om vi har et lederansvar, bruker de fleste av oss langt mer tid på å rapportere til andre enn på å bli rapportert til av våre medarbeidere. Lederrolle og medarbeiderrolle er ikke like klart avgrenset som tidligere.

Antallet ledere i organisasjoner og bedrifter er redusert kraftig i løpet av en 10-års periode. Dermed kan vi si at medarbeiderne som gruppe i samfunnet vokser seg stadig sterkere på bekostning av lederne. Og når gruppen blir større, øker innflytelsen.

I tillegg er kompetansen, særlig i kunnskapsorganisasjoner, flyttet fra ledelsen og over på medarbeiderne. Og sammen med kunnskapen øker innflytelsen.

Dermed må vi passe på å flytte større grad av ansvar over på medarbeiderne. Hvis vi ikke gjør det, blir det ubalanse mellom innflytelse og ansvar. Da får vi en stor medarbeidergruppe som ikke ser hvilket ansvar de har.

Hvorfor det er viktig å innse sitt ansvar for situasjonen, beskriver Robert Kelley på følgende måte:

…et kutråkk ble laget for 300 år siden. Tråkket ble til en sti, etter hvert som hunder og sauer fulgte i kuens fotspor. Etter dem kom menneskene, som klaget over den kronglete stien, men som likevel fulgte den. Etter hvert ble stien en vei, deretter en landsbygate, så en gjennomfartsåre og til slutt en hovedgate i en berømt storby.

Litteratur

  • Belbin, Meredith: Teamroles at Work Butterworth Heinemann 1998
  • Hellinger, Bert: Love’s Hidden Symmetry Zeig, Tucker & Co, Phoenix 1998
  • Kelley, Robert: Samarbeidets styrke Hjemmets Bokforlag, Trondheim 1992
print